ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(“ŞİRKET” veya “EVLÜCE OTOMOTİV” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır.

“EVLÜCE OTOMOTİV”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Fiziksel Mekân Güvenliği BilgisiKamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Kimlik BilgisiAdı Soyadı
Görsel ve İşitsel Kayıtlar“EVLÜCE OTOMOTİV”in  tanıtım faaliyetleri kapsamında çekilen fotoğraf ve videolar
Hukuki İşlem BilgisiAdli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
DiğerKendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri KategorisiVeri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
Kimlik BilgisiZiyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması
Görsel ve işitsel kayıtlarıAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında
Hukuki İşlem BilgisiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Hizmet alınan özel hukuk tüzel kişileriyleİş süreçlerinin hukuka ve “EVLÜCE OTOMOTİV”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketiBilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için  
Hissedarlarİş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıOlası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz “EVLÜCE OTOMOTİVtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “EVLÜCE OTOMOTİVin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.evluce.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EVLÜCE OTOMOTİV” e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.evluce.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@evluce.com adresimize iletebilirsiniz.

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorum

Mersis No: 0360005113300013                    

Telefon: +90 364 235 0212     

E – Posta: info@evluce.com

Kep Adresi: evluce@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.evluce.com

Ford 2.EL