VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) 11. MADDE uyarınca haklarınız

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

2- KVKK ‘nun 13 Maddesi gereğince Başvuru Formunun İletim Yolları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,

  • İşbu formun çıktısı alınarak;
  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla, 
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla

3-Başvuru Yöntemi

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması]Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu çıktısı ile birlikte Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorum adresine bizzat başvurabilir.Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]evluce@hs01.kep.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir.E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Mobil İmza ile başvurmasıinfo@evluce.com e-posta adresine başvuru yapılabilir.E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesiinfo@evluce.com e-posta adresine başvuru yapılabilir..E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

4-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İSİM: 
SOYİSİM: 
T.C.KİMLİK NUMARASI: 
TELEFON NUMARASI : 
E-POSTA ADRESİ: 
ADRES 

5- “ŞİRKET” imizle Olan İlişkinizi Belirtiniz.

ZİYARETÇİ 
ÇALIŞAN 
ÇALIŞAN ADAYI 
HİSSEDAR 
TEDARİKÇİ 
MÜŞTERİ 
DİĞER 

6.Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum 
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
 Elden teslim almak istiyorum.  Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir. 

İşbu başvuru formu, şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. “ŞİRKET” tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için “ŞİRKETevrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde “ŞİRKET”, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Ford 2.EL