İletişim Açık Rıza Metni

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ İLETİŞİM AÇIK RIZA FORMU

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “EVLÜCE OTOMOTİV” olarak adlandırılacaktır.) tarafından.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde;

1.Veri sorumlusu sıfatıyla EVLÜCE OTOMOTİV veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler aşağıda belirtilen kişisel verilerimin işlenebileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)Veri İşleme Amaçları
Kimlik BilgileriAd, Soyad      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi     Mal/hizmet satın alım/satış süreçlerinde doğabilecek olası problemlerin giderilmesi ile müşterilerle iletişimin sağlanabilmesi  amaçlarıyla
İletişim  Bilgileri            Telefon No, E-posta hesabı ve sosyal medya hesabı (İnstagram, Facebook, whatsApp)    
DiğerKişinin kendi rızasıyla ilettiği bilgi ve belgeler 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen verilerim aşağıda belirtilen amaç kapsamında aktarılabileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Avukatlar, Özel Hukuk Tüzel Kişisi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıYazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğünün yerine getirebilmesi amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri ile

3. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; EVLÜCE OTOMOTİV” yetkilisine başvurarak kendim ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimiz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhimize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildim.   

4. Yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için (www.evluce.com) internet adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ya da el yazılı ve imzalı dilekçemi Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorumadresinde bulunan “EVLÜCE OTOMOTİV”in İnsan Kaynakları Birimine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim.Ayrıca, “EVLÜCE OTOMOTİV” ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri “EVLÜCE OTOMOTİV”in  bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan Müşteri Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, KVKK’nun 6/1  maddesinde  sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla , ilgili Kanunlarda  belirtilen amaç, usul ve esaslar çerçevesinde  işlenmesini, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını açık rızam ile kabul ediyorum. Ayrıca tarafımca verilen açık rızayı dilediğim zaman geri alma hakkını haiz olduğum konusunda bilgilendirildim.

OKUDUĞUMU ANLADIM KABUL EDİYORUM
  
Ford 2.EL