ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ.TAAH.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(“ŞİRKET” veya “EVLÜCE OTOMOTİV” olarak adlandırılacaktır.)tarafından hazırlanmıştır.

“EVLÜCE OTOMOTİV”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımızaait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Veri GruplarıKişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik BilgisiAd, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile bireylerinin (AGİ ödemeleri yönünden) ve yakınının adı ve soyadı
İletişim BilgisiTelefon numarası, Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi, ŞİRKET içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) Yakınına ait iletişim bilgisi
Referans Bilgisi İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
Mesleki Deneyim BilgisiPerformans Değerlendirme Bilgisi
Finansal BilgiFinansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi,
Eğitim BilgisiÖğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, 
Mesleki BilgiPozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no,  Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar“ EVLÜCE OTOMOTİV”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf
Hukuki İşlem BilgisiAdli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
İşlem GüvenliğiIP Adresi bilgileri,İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri,şifre ve parola bilgileri
Sağlık Verisi ( özel nitelikli veri)Kan grubu, Meslek hastalığı,  engelliği bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporu, Periyodik Muayene Raporu, İş Göremezlik Raporu
DiğerSürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak  kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri KategorisiVeri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Finans BilgileriFinans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgisiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Talep/ Şikayetlerin Takibi Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Aile Bireyleri BilgisiAsgari Geçim İndirimi Ödemelerinin Sağlanması Amacıyla
Yakın Bilgisiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem BilgisiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi ve Mesleki Bilgiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri süreçlerinin yerine getirilmesi Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep/Şikayetlerin Takibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Cinsiyetİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Görsel ve İşitsel KayıtlarAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Bilgiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi Mal/hizmet satın alım/satış süreçleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
Sağlık VerisiAcil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, PazarlamaFirma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı GrubuAktarım Amacı
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)“EVLÜCE OTOMOTİV” Tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması Mali kayıtların denetlenmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş ortağı(mali müşavir)Finansal ve Mali Tabloların Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak İçin
Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları,OSGB Firması İSG Firması ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileriİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla
Hissedarlarİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla
Tarafınızca Yetki Verilmiş Olan Vekil ve TemsilcilerinizeHukuki Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmemiz amacıyla
Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerleTeyitleşmek amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ EVLÜCE OTOMOTİV”  tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda,  tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ EVLÜCE OTOMOTİV”in  meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

            4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.evluce.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “EVLÜCE OTOMOTİV” e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.evluce.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya info@evluce.com adresimize iletebilirsiniz.

EVLÜCE OTOMOTİV VE PETROL İNŞ. TAAH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Akkent Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:82 Merkez/ Çorum

Mersis No: 0360005113300013                    

Telefon: +90 364 235 0212     

E – Posta: info@evluce.com

Kep Adresi: evluce@hs01.kep.tr

Web Adresi: www.evluce.com

Ford 2.EL